MISSIE

Kinderen hebben recht op goed onderwijs.

SKBO realiseert het best mogelijke onderwijs voor kinderen op dertien katholieke basisscholen in de gemeente Oss. Dat doen we Samen. Het Kind is daarbij uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn we steeds in Beweging met een open blik naar de Omgeving.

Visie

Als katholieke stichting biedt SKBO (heterogene) groepen ruimte om te leren. We vinden het essentieel dat leerlingen zich binnen een veilige omgeving als individu kunnen ontwikkelen. We tonen respect voor verschillen tussen mensen, de keuzes die ze maken en nemen hen serieus. De vertrouwensrelatie tussen onze medewerkers, kinderen en ouders is daarbij van groot belang.

In onze manier van werken en organiseren zijn principes van samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie herkenbaar. We werken opbrengst- en handelingsgericht. De aansturing en begeleiding van onze medewerkers en leerlingen is erop gericht keuzes te maken en elk van hen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities te ontdekken en waar te maken, zijn wij aan hen, aan hun ouders/verzorgers en aan elkaar, verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden.

SKBO werkt consistent aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs binnen de zich onderscheidende scholen de hoogste prioriteit heeft. Daarom vormt het managen van het primaire proces ons uitgangspunt.

Strategie

Samen

Alle dertien scholen zijn samen eigenaar van de kwaliteit op de vier beleidsterreinen. We leren van en werken met elkaar. Met collega besturen in het samenwerkingsverband PO.3006 nemen we de maatschappelijk verantwoordelijkheid om kinderen thuisnabij naar school te laten gaan.

Kind

In het onderwijszorgprofiel en zorgplan maken we duidelijk welke zorg op welke school geboden wordt om ieder kind zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. We werken handelingsgericht: kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de drempels.

Beweging

De veranderende (maatschappelijke) context stimuleert ons om daarop te anticiperen en maakt ons innovatief bij het bevoorwaarden van de ontwikkeling van kinderen.

Omgeving

Onze onderwijsverantwoordelijkheid ligt in de wijken van Oss. Op ondernemende wijze werken we samen met collega besturen, organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen en de gemeente Oss in het realiseren van een integraal helder aanbod voor kinderen in de wijk.

 

SKBO maakt meerjarig strategisch beleid op de beleidsterreinen onderwijs, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, financiën & facility. Dit beleid vormt de basis van een managementcontract dat, in samenspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt opgesteld. Dat doen we opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken, leidinggeven en besturen is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus van de organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school.