De Medezeggenschapsraad

Waarom is medezeggenschap belangrijk?

De MR op onze school

Samenstelling van onze MR

Jaarplan MR 2020-2021

 

Algemeen
De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft dus een plaats binnen de organisatie van een school. De MR is een onafhankelijk (wettelijk verplicht) overlegorgaan dat adviseert / instemt met betrekking tot beleid en functioneren van de school. Dit betekent dat in sommige gevallen voorgenomen besluiten van school moeten worden voorgelegd aan de MR.

In de MR zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. De MR voert overleg over en heeft invloed op onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken van de school. De MR heeft recht op informatie over beleid en de gang van zaken binnen de school bijvoorbeeld met betrekking tot het personeelsbeleid. De MR beslist en denkt mee over allerlei beleidszaken, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het jaarrooster, de veiligheid op en rondom school, het schoolplan, de schoolgids, de schoolbegroting, de team formatie en de algemene gang van zaken in en om de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Maar de MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle scholen.


Waarom is medezeggenschap belangrijk?

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar
omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat,
moet het schoolbestuur overleggen met de MR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. In de WMS is geregeld over welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie over alle onderwerpen die met de school te maken hebben. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven of voorstellen doen aan de directie en/of het schoolbestuur.

Volgens de WMS heeft de MR drie (hoofd)taken:
* het bevorderen van een open klimaat en goed onderling overleg in de school;
* het waken over discriminatie in het algemeen en het bevorderen van gelijke behandeling;
* het schriftelijk informeren van alle betrokkenen over de werkzaamheden en het openstaan voor overleg.

De MR leden zijn, indien noodzakelijk, verplicht tot geheimhouding van zaken die worden besproken.

Ouders en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de MR. De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verdeling tussen personeel en ouders is 50%-50%. In principe heeft iedere school een medezeggenschapsraad.


De MR op onze school

Binnen de MR besteden we vooral aandacht aan beleidsmatige zaken. Op die manier komen we op voor de belangen van onze kinderen en hun ouders en voor die van het personeel. Ook informeren wij alle betrokkenen zo goed mogelijk over de onderwerpen die er spelen. In sommige gevallen kan de achterban worden geraadpleegd en wordt de mening gevraagd van ouders en/of teamleden.

Officieel overlegt de MR met het bestuur, maar in de praktijk gebeurt dit vooral met de directeur, de Ouderraad, de teamleden en de ouders. De MR staat open voor de mening van alle ouders en teamleden. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij belangrijke zaken kunnen extra vergaderingen ingepland worden. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u bent van harte welkom! Als u een vergadering wilt bijwonen, laat het ons dan even weten via ons e-mail adres mr.bssterrebos@saamscholen.nl

Wij zijn tevens ook via SchouderCom bereikbaar.

Vastgestelde notulen kunnen worden opgevraagd ter inzage. De vergaderdata zijn opgenomen in het Jaarplan; zichtbaar op de website.     De MR van onze school is actief en goed functionerend.

De Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR denkt mee met het SKBO-bestuur over het beleid en heeft dezelfde taken als de MR, alleen hebben deze betrekking op het bovenschoolse niveau. Op de website www.saamscholen.nl kunt u meer informatie vinden over de GMR.

Samenstelling van onze MR

De MR van Basisschool Sterrebos is samengesteld uit acht gekozen leden, vier teamleden en vier ouders. De directeur is bij elke vergadering aanwezig als adviseur. Zodra er een vacature is in de MR, worden er verkiezingen uitgeschreven. Iedereen die lid wil worden van de MR moet zich dus eerst verkiesbaar stellen. Openstaande vacatures worden opgevuld middels deze verkiezingen. De zittingsduur van een MR lid is maximaal vier jaar. Na de eerste periode van vier jaar kan een MR lid zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een tweede periode van vier jaar. Meer informatie kunt u opvragen bij de leden van de MR of via e-mail. Het algemene e-mail adres van onze MR voor uw ideeën, op- of aanmerkingen, adviezen en/of vragen aan ons is mrsterrebos@skbo.nl. Via de Sterrebossnippers zullen we u regelmatig op de hoogte houden over de onderwerpen waarmee we ons bezighouden.

 

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

-Femke Otjens (voorzitter MR)

-Eveline Voets

-Ingemar van der Heijden

-Annemarie Bol

 

De personeelsbegeleding van de MR bestaat uit:

-Willeke de Bresser (Leerkracht 1/2C)

-Nadja Sikkers (Secretaris van de MR- Intern Begeleider gr. 1 t/m 3)

-Maaike Pluk-Wijntjes (Intern Begeleider gr. 4 t/m 8)

– Wanda Bassa-Gevers (leerkracht groep 8)