OR
De Ouderraad (OR) houdt zich voornamelijk bezig met hand- en spandiensten in en om de school en met onderwijsondersteunende activiteiten. We vormen een klankbord voor ouders, maar ook voor MR en team. We kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven aan MR of MT over zaken die de kinderen/ouders aangaan. We vergaderen gemiddeld 7 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, ouders die graag een keer een vergadering bij willen wonen zijn van harte welkom zijn. De notulen worden na iedere OR-vergadering opgehangen op de publicatieborden op school.

Tot de taken van de Ouderraad behoren:
1. Het initiëren van en assisteren bij jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Sterrebosdag/Schoolreisje.
2. Het organiseren van andere activiteiten zoals o.a.: oud papier ophalen, foto’s maken tijdens evenementen en verkeersbrigadieren.
3. Het fungeren als overkoepelend orgaan voor de 5 werkgroepen (zie onder). Tijdens de vergaderingen van de OR brengen de afgevaardigden van deze werkgroepen verslag uit van hun activiteiten.
4. Het zorg dragen voor het beheer van de gelden, verkregen uit ouderbijdragen, de opbrengsten van het oud papier en eventuele andere inkomsten.
5. Het verzorgen van informatie aan de Ouders.

Onze OR is opgezet in de vorm van een stichting met een dagelijks bestuur en algemene bestuursleden:

 

 

Het mailadres van de OR is: or.bssterrebos@saamscholen.nl

Onder de OR vallen diverse werkgroepen met de volgende contactpersonen:

 

Evenementencommissie: Michelle Hommeles

Verkeerscommissie: Bianca van Dinther

Versiercommissie: Desiree van Mook

Oud papier commissie: Erik Kuyvenhoven

 

Voorzitter: Michelle Hommeles 

Penningmeester: Astrid Ulehake 

Secretaris: Elif Sönmez

 

Ouderbijdrage
Zoals in de schoolgids staat is de vrijwillige ouderbijdrage voor 1 kind € 22,50, voor 2 kinderen € 42,50, voor 3 kinderen € 60,00 en voor 4 kinderen € 77,50. Met de ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier worden de diverse activiteiten van dat schooljaar betaald. Ieder jaar wordt het financiële verslag van de OR op het publicatiebord gehangen ter inzage.

De versiercommissie
De versiercommissie zorgt ervoor, samen met hulpouders, dat de school bij ieder thema weer wordt versierd. Er worden creatieve en leuke dingen bedacht om de school zo gezellig mogelijk aan te kleden. Het draait vooral om het gezellig samen versieren en de school een vrolijke uitstraling te geven voor iedereen die daar komt.

De verkeerscommissie
De verkeerscommissie zet zich in, voor de verkeersveiligheid rondom school en organiseert verschillende activiteiten waardoor de kinderen verkeersbewust worden, zoals de verkeerstuin, project rood-groen of op handen en voeten naar school. Vaste projecten zoals het praktische en theoretische fietsexamen en het dode hoekproject worden jaarlijks aangeboden. Ook zet de verkeerscommissie zich in om elke dag na school brigadiers klaar te hebben staan, om iedereen veilig over te laten steken.

Wij bezitten het BVL label. BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.