Login
The communication platform for schools, pupils and parents The communication platform for schools, pupils and parents

We're sorry, this page awaits translation to English.

Algemene Voorwaarden SchouderCom.nl

SchouderCom.nl is een initiatief van Driving the Vortex B.V., gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27366561.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en offerte van SchouderCom.nl en op elke Overeenkomst die SchouderCom.nl aangaat met de School.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen SchouderCom.nl en de School zijn overeengekomen.
  3. De School kan geen rechten ontlenen aan eventuele op enig moment overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten.
 2. Definities
  1. School-account: een school-account binnen SchouderCom.nl, waarbinnen gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt.
  2. Gebruikersaccount: een gebruikersaccount binnen een School-account.
 3. Privacy, eigenaarschap, gegevensverwerking en beveiliging
  1. De privacy en de gegevensbewerking worden beschreven in de Privacy Policy, die apart op te vragen is en ook in te zien is op //www.schoudercom.nl/privacy_policy. SchouderCom.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1447772.
  2. De School draagt bij het verzamelen van de basispersoonsgegevens van medewerkers, ouders en leerlingen zorg voor het verkrijgen van toestemming voor de initiële import van deze gegevens in SchouderCom.nl. SchouderCom.nl stelt een concept aankondigingsbrief ter beschikking die de School hiervoor kan gebruiken.
  3. Door het verstrekken van deze basispersoonsgegevens aan SchouderCom.nl vrijwaart de School SchouderCom.nl voor aanspraken van de desbetreffende personen met betrekking tot de wet bescherming persoonsgegevens.
  4. De School is het 1e aanspreekpunt voor wijzigingen waarbij de identiteit van de gebruiker vastgesteld dient te worden, zoals het aanmaken of verwijderen van gebruikersaccounts. SchouderCom.nl kan scholen hier op verzoek bij ondersteunen.
  5. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van, en de juistheid van, de persoonsgegevens. SchouderCom.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor bijdragen geplaatst door gebruikers, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, berichten, foto's en video's.
  6. SchouderCom.nl beveiligt de in SchouderCom.nl opgeslagen gegevens op een aan alle moderne eisen voldoenende manier. SchouderCom.nl staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 4. Licentie, opzegtermijn, prijs en betaling
  1. De licentie voor School-accounts wordt afgesloten voor een contractduur van 1 jaar, beginnend op de dag van aanmaken van het school-account.
  2. Licenties worden na afloop stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de lopende licentie, tenzij opgezegd met in achtneming van de hieronder genoemde opzegtermijn.
  3. Licenties kunnen op elk moment van het jaar worden opgezegd, waarbij de lopende licentie in ieder geval gecontinueerd zal worden tot de einddatum. Als de opzegging geschiedt binnen 1 maand vóór aflopen van de huidige licentie zal de licentie nog 1 jaar gecontinueerd worden.
  4. Licentiewijzigingen kunnen op elk moment van het jaar worden doorgegeven, en worden direct van kracht. Voor de eventuele extra licentiekosten die dit met zich meebrengt wordt een additionele factuur gestuurd.
  5. Een School-account kan 3 maanden gratis en vrijblijvend uitgeprobeerd worden. Hierna vindt óf facturatie plaats of het account wordt opgeheven. In overleg is verlenging van de proefperiode ook mogelijk. Een school mag na opheffing van een account na afloop van de proefperiode niet opnieuw een proefperiode doorlopen in een nieuw aangemaakt account.
  6. De kosten voor een licentie van een School-account dient bij aanvang van de licentie te worden voldaan.
  7. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
  8. Facturen dienen te worden voldaan binnen 1 maand na factuurdatum.
 5. Ondersteuning
  1. SchouderCom.nl biedt support bij een School-account, zowel voor de School als voor de individuele gebruikers. De hoeveelheid supporturen zijn gebaseerd op een fair-use policy en zijn ruim voldoende voor het in gebruik nemen van het School-account. Indien SchouderCom.nl van mening is dat de gevraagde support de fair-use policy overstijgt dan zal de School hiervan op tijd op de hoogte worden gebracht. Additionele supporturen zijn in onderling overleg bij te bestellen.
  2. SchouderCom.nl streeft ernaar om de dienst in alle gangbare combinaties van browser/besturingssysteem goed te laten werken. Bij geconstateerde problemen zal bekeken worden of deze ondersteuning verder uitgebreid moet worden. SchouderCom.nl geeft geen garanties op deze ondersteuning en is nimmer verplicht tegemoet te komen aan een verzoek voor ondersteuning voor een bepaald browser/besturingssysteem.
 6. Verantwoordelijkheid van de School
  1. De School krijgt de beschikking over uitgebreide beheersmogelijkheden, met bijbehorende helpteksten, om het School-account in SchouderCom.nl te beheren.
  2. Het is de taak van de School om de groepen en de gebruikers te beheren. Hieronder wordt verstaan: het aanmaken, wijzigen en/of verwijderen.
  3. Het is de taak van de School om aan het einde van het schooljaar de jaarovergang voor te bereiden en door te voeren. Hieronder wordt verstaan: groepen aanmaken voor het nieuwe schooljaar, leerkrachten en leerlingen verbinden aan de nieuwe groepen en het uitvoeren van de jaarovergang in de zomervakantie.
  4. Het is de taak van de School om aanspreekpunt te zijn voor gebruikers die klachten hebben over bijdragen van andere gebruikers.
  5. De School kan ter ondersteuning SchouderCom.nl vragen om hulp bij het beheer van bovenstaande zaken. De ondersteuning zal erop gericht zijn de School thuis te maken in de beheersmogelijkheden zodat een volgende keer de School dit onderdeel zelfstandig kan inrichten.
 7. Beschikbaarheid en backups
  1. Alle diensten van SchouderCom.nl worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  2. SchouderCom.nl en toeleveranciers spannen zich maximaal in om een zo continu mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid. SchouderCom.nl en toeleveranciers zullen zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen.
  3. SchouderCom.nl behoudt zich het recht voor om bij onderhoud de beschikbaarheid van het systeem tijdelijk te onderbreken.
  4. Geplande niet-beschikbaarheid zal ruim van tevoren worden aangekondigd.
  5. Eén keer per dag worden alle databestanden zoals documenten, foto's en de database gebackupt.
 8. Aansprakelijkheid SchouderCom.nl
  1. SchouderCom.nl, toeleveranciers en de School zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van SchouderCom.nl, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot winstderving, het verlies van informatie en bedrijfsonderbreking.
 9. Aanpassingen Algemene Voorwaarden en Privacy Policy
  1. SchouderCom.nl behoud zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy te wijzigen.